AUA 2022 In situ

Tumor de bexiga refratária a BCG

SBU-SP in Situ 2022